Pirkimo taisyklės 


Bendrosios nuostatos

 • Idemus.lt internetinės parduotuvės (toliau - Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą Idemus.lt  Parduotuvėje.
 • Idemus.lt turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).
 • Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą Idemus.lt, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms uždėdamas varnelę prie paslaugų teikimo sąlygų ir paspausdamas „Patvirtinti užsakymą“. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai Taisyklių daliai, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu Idemus.lt, priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.
 • Idemus.lt atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.


Privatumo politika

 • Klientas, užsakydamas prekes iš Idemus.lt Parduotuvės, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą
 • Idemus.lt patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. Idemus.lt įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Idemus.lt partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.
 • Pirkėjas, patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog nurodyti jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir/ar telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.
 • Klientas, užsakydamas prekes Idemus.lt Parduotuvėje, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu, Klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes Idemus.lt Parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Idemus.lt atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.
 • Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant Idemus.lt Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).
 • Idemus.lt patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos Klientų asmeninių duomenų apsaugai.
 • Klientas, pateikdamas savo asmens duomenis Idemus.lt Parduotuvėje, sutinka nurodytu elektroninio pašto adresu gauti informacinius pranešimus iš Idemus.lt Parduotuvės apie naujus straipsnius, akcijas ir pan. Idemus.lt Parduotuvė įsipareigoja sudaryti klientui salygas, bet kada atsisakyti šių pranešimo gavimo.


Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

 • Klientas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
 • Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną, elektronionį paštą bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Idemus.lt patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
 • Paskutiniame lange sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą Idemus.lt. Klientui taip pat suteikiama galimybė koreguoti asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui, jau po užsakymo pateikimo. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis nepažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su Idemus.lt Parduotuvės Taisyklėmis.
 • Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas Idemus.lt. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Idemus.lt. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir Idemus.lt yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai Idemus.lt gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto banko apie atsiskaitymą už užsakytas prekes.
 • Klientui pateikus užsakymą, Idemus.lt sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką,kad užsakymas gautas ir tikslinamas. Kai tik bus patikslintas kliento užsakymas (t.y. kai tik bus patikrinta, kad prekės yra sandėlyje), elektroniniu paštu klientas gaus laišką dėl užsakymo patvirtinimo ar atmetimo. Jei užsakymas bus patvirtintas, laiške bus nurodyti išankstinio apmokėjimo rekvizitai. Pavedimą galima bus atlikti naudojantis elektronine bankininkyste arba sumokėti bet kuriame banke.  
 • Idemus.lt gavus pranešimą iš banko, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą prekėms iš Parduotuvės pirkti, Klientas gauna pranešimą nurodytu elektroninio pašto adresu apie siuntinio išsiuntimą. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas sutarties tarp Kliento ir Idemus.lt vykdymo pradžios momentu.
 • Kliento pateiktas užsakymas saugomas Idemus.lt duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
 • Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
 • Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.


Garantijos ir prekių kainų nustatymas

 • Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Parduotuvėje.
 • Idemus.lt nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.
 • Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
 • Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Eurais su visais mokesčiais.
 • Idemus.lt parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu Idemus.lt, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Idemus.lt  ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Idemus.lt per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus,  Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.
 • Idemus.lt įsipareigojimai prekių atžvilgiu:

a) Tais atvejais, kai konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Idemus.lt įsipareigoja tokias prekes Klientui parduoti taip, kad jam būtų suteikiama reali galimybė prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
b) Idemus.lt įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus. 
c) Idemus.lt įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. Idemus.lt neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame Idemus.lt .
d) Idemus.lt visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus. 
e) Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, Idemus.lt įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.
f) Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.


Prekių grąžinimas

 • Klientui suteikiama galimybė pakeisti jam perduotus daiktus kitais analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais arba jam nepatinkančias prekes grąžinti.
 • Tokią teisę Klientas gali įgyvendinti per 14 dienų nuo prekių perdavimo jam momento (pradedama skaičiuoti nuo to momento, kai Klientas ar kitas jo įpareigotas asmuo pasirašo užsakymo gavimo lape). Ši Kliento teisė siejama su tuo, jog Klientas yra nepatenkintas atitinkamos prekės matmenimis, forma, spalva, modeliu ar atitinkamų prekių komplektiškumu. Šiuo atveju prekės grąžinimo išlaidas apmoka Klientas.
 • Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tada, kai keičiamos ar grąžinamos prekės atitinka tokius reikalavimus:

a) nebuvo naudojamos;
b) nebuvo sugadintos;
c) išsaugotos prekių vartojamosios savybės;
d) neprarado prekinės išvaizdos.

 • Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu. Visais atvejais prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje.
 • Klientas grąžindamas prekes, visai atvejais privalo pateikti Idemus.lt prekių įsigijimo dokumentus.
 • Daiktų keitimo ir grąžinimo taisyklės (Valstybės Žinios, 2001.07.07, Nr.: 58, Publ. Nr.: 2105) nustato prekes, kurių atžvilgiu Klientas neturi teisės reikšti reikalavimus jas grąžinti ar pakeisti:

a) parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai;
b) kūdikių drabužėliai;
c) siūti vyriški, berniukų, moteriški ar mergaičių apatiniai marškiniai, naktiniai marškiniai, pižamos, apatinis trikotažas ir panašūs dirbiniai;
d) liemenėlės, korsetai ir panašūs dirbiniai;
e) spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai;
f) pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai;
g) žaislai, žaidimai, išskyrus sporto ir žvejybos reikmenis.

 • Daiktų keitimas arba grąžinamas atliekamas Klientui užpildžius nustatytą formą, kurią klientas gali gauti elektroniniu paštu, kai išsiunčia  mums el. paštu pranešimą, kuriame turi būti nurodoma, kas grąžinama ar keičiama bei nurodoma grąžinimo arba keitimo priežastis, bei sulaukę Idemus.lt patvirtinimo apie prekės keitimo ar grąžinimo galimybę.
 • Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Klientas privalo sumokėti Idemus.lt tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą Idemus.lt banko sąskaitą.
 • Tais atvejais, kai Idemus.lt neturi pakeitimui tinkamų daiktų, Klientui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.
 • Prekės gali būti keičiamos arba grąžinamos tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šios Taisyklių dalies 3 p. numatytus reikalavimus. Sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 14 dienų nuo grąžinimo formos pasirašymo ir Idemus.lt pirktų ir grąžinamų prekių gavimo. Sumos, sumokėtos prekių pristatymui, Klientui negrąžinamos.
 • Akcijų bei išpardavimų metu prekių grąžinimui yra taikomos specialios sąlygos, kurių yra privaloma laikytis.


Prekių pristatymas

 • Idemus.lt įsipareigoja prekes pristatyti Klientui ne vėliau kaip per 1 – 7 darbo dienas nuo pranešimo iš banko apie Kliento atliktą mokėjimo pavedimą gavimą. Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, Idemus.lt įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
 • Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą, bei asmenį, kuris priims prekes.
 • Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti Idemus.lt pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
 • Prekės, užsakytos Idemus.lt internetinėje parduotuvėje, pristatomos per AB „Lietuvos paštas“ registruotąja-pirmenybine siunta arba įgaliotos kurjerių tarnybos - Venipak (toliau – Venipak)
 • Klientas privalo prekes atsiimti pats artimiausiame (pagal pristatymo adresą priklausančiame) AB „Lietuvos paštas“ filiale, jei pasirinktas pristatymo būdas per AB „Lietuvos paštas. Prekes gali atsiimti tik užsakyme nurodytas gavėjas. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Lietuvos pašto darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). To nepadarius prekės grąžinamos Idemus.lt, o Klientas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių nepristatymo laiku. Be to, Idemus.lt  visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Kliento kaltės arba nuo Kliento priklausančių aplinkybių.
 • Pasirinkus pristatymą per Venipak, prekės pristatomos 8-17 val. visoje Lietuvoje arba 18-22 val. (tik miestuose Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus). Sutarti su kurjeriu konkrečios pristatymo valandos negalima. Kurjeris praneša pirkėjui apie atvykimą skambučiu arba SMS žinute likus 15-60 min iki pristatymo, tam kad paruoštų pirkėją siuntos priėmimui. Jei kurjeris Kliento neras nurodytu adresu pasirinktame laiko intervale, prekės bus nuvežtos į siuntų terminalą ir ten saugomos tris dienas kol Klientas atvyks jų atsiimti.
 • Neradus pirkėjo nurodytu adresu nurodytu laiko intervalu, siunta grąžinama į Venipak terminalą ir nemokamai saugoma tris dienas.  Kol siunta saugoma Venipak terminale arba siuntų terminale, gavėjui kiekvieną dieną yra siunčiamas SMS priminimas apie jam skirtą siuntą ir prašoma jo susisiekti nurodytu telefonu. Neatsiėmus per 3 dienas siunta grąžinama Idemus.lt Be to, Idemus.lt visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Kliento kaltės arba nuo Kliento priklausančių aplinkybių.
 • Klientas privalo nedelsiant informuoti Idemus.lt  elektroniniu paštu:

a) jeigu gavus patvirtinima iš Idemus.lt, kad prekės išsiųstos, per 4 darbo dienas siunta nėra pristatoma;
b) visais atvejais nedelsiant informuoti Idemus.lt, jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuotėje; taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės.

 • Visais atvejais, kai atsiimate prekes, o pakuotė yra suplėšyta, šlapia ar kitokiu būdu išoriškai pažeista, Klientas privalo pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas) arba surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Tai Klientas privalo įgyvendinti dalyvaujant siunta atiduodančio darbuotojo akivaizdoje. Tokių veiksmų neatlikus, Idemus.lt atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Klientą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Klientas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.
 • Tais atvejais, kai priėmus prekes Klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, Klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai Idemus.lt.
 • Prekių pristatymas Lietuvoje, kaip pristatoma per AB "Lietuvos paštas", taip pat ir Kuršių Neriją - 3 Eur. (10.36 Lt.), prekių pristatymas Lietuvoje, kaip pristato Venipak kurjeris, išskyrus Kuršių Neriją - 3 Eur. (10.36 Lt.) ir 4 Eur. (13.81 Lt.), jeigu pasirenkamas apmokėjimo būdas grynais per kurjerį. Atsiimant prekes pačiam arba kai užsakymo vertė virš 100 Eur. (345.28 Lt.) - pristatymas nemokamas.
 • Prekių pristatymo į Europos šalis mokesčio dydis - 10 Eur. (34.53 Lt). Perkant iš kitų užsienio šalių paslaugos mokesčio dydis priklauso nuo siuntos svorio, dydžio ir šalies, į kurią siunčiama siunta, pristatymo tarifo.


Kitos nuostatos

 • Visi pranešimai Idemus.lt  turi būti teikiami elektroniniu paštu: perku@idemus.lt, tel.: +370 (659) 02035.
 • Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir Idemus.lt  vyksta valstybine kalba.
Pagalba telefonu
+370 (659) 02035
 
Pagalba el. paštu
perku@idemus.lt